Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

DICE (Drama i utbildningen förbättrar de i Lissabonagendan angivna nyckelkompetenserna) är ett internationellt EU-stött forskningsprojekt. Projektet har till syfte att undersöka vilka effekter drama i undervisningen har på fem av de åtta nyckelkompetenser som tas upp i EU:s Lissabonagenda. Forskningen genomförs av sex huvudpartners (Ungern, Storbritannien, Polen, Nederländerna, Slovenien, Rumänien och Nederländerna) och sex associerade partners (Tjeckien, Norge, Palestina, Portugal, Serbien, Sverige).

Målen för projektet är:
1. Att med hjälp av kvantitativ och kvalitativ forskning demonstrera att dramatisk verksamhet inom utbildning är ett kraftfullt verktyg för att främja de i Lissabonagendan angivna nyckelkompetenserna. Målet är att presentera resultaten i form av en Grönbok. Boken kommer att ges ut på 12 språk och kommer att spridas till berörda kultur- och undervisningsaktörer på europeisk, nationell och lokal nivå.
2. Att skapa ett “Europeiskt utbildningspaket för teater i undervisningen” – en verktygslåda för skolor som visar hur drama i undervisningen kan användas för att stärka de i Lissabonagendan angivna nyckelkompetenserna. Att sprida detta paket till skolor i hela Europa. Paketet tas fram på 12 språk.
3. Att jämföra erfarenheter och kunskap rörande dramatisk verksamhet inom undervisning mellan olika länder samt hjälpa till med överföring av know-how mellan länderna.

Dramatisk verksamhet i skolan har visat sig vara ett utmärkt verktyg för att stärka och främja social sammanhållning; elevens självförverkligande; aktivt medborgarskap; interkulturell dialog och jämställdhet; ökad kreativitet; kunskap om mänskliga rättigheter; respekt för demokrati; ökad tolerans och respekt för andra folk och kulturer samt en känsla av europeiskt medborgarskap.

De av Lissabonagendan angivna nyckelkompetenser som projektet kommer att fokusera på är:
• Kommunikation på modersmålet
• Lära att lära
• Social och medborgerlig kompetens.
• Initiativförmåga och företagaranda
• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Dessa är exempel på livskunskaper (eller kompetenser som främjar ett livslångt lärande)och är nödvändiga kunskaper för unga människors personliga utveckling, för deras framtida sysselsättning, och för ett aktivt europeiskt medborgarskap. 

Länk till mer information om de totalt åtta nyckelkompetenserna: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm

Genom DICE undersöks för första gången sambanden mellan dramatisk verksamhet inom utbildning och de i Lissabonagendan angivna nyckelkompetenserna. Resultaten av projektets undersökningar kommer att bli allmänt spridda till berörda grupper och intressenter. De viktigaste resultaten av projektet är utbildningspaketet och grönboken. Det kommer att arrangeras konferenser i alla länder för att sprida resultaten av projektet i hela Europa.

Projektets deltagande aktörer är nationellt och internationellt erkända och de representerar olika delar av utbildningsväsendet i Europa.

Genom att undersöka effekten av dramatiska aktiviteter på ovan redovisade färdigheter och genom att publicera resultaten, kommer vi att nå viktiga aktörer inom utbildningssektorn: lärare, skolledare, beslutsfattare, elever och NGO´s.

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING