Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) jest międzynarodowym projektem badawczym wspieranym przez Unię Europejską.  Podczas dwuletniego miedzykulturowego  projektu, oprócz podejmowania inicjatyw edukacyjnych, będziemy badać wpływ udziału w dramie na rozwój pięciu z ośmiu tzw. Kompetencji Lizbońskich. Badania będą prowadzone przez konsorcjum sześciu organizacji partnerskich (z Węgier, Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii, Słowenii, Rumunii) oraz przez sześć organizacji stowarzyszonych( z Czech, Strefy Gazy, Norwegii, Portugalii, Serbii, Szwecji)

Cele projektu:

  1. Za pomocą jakościowych i ilościowych badań, dowieść, że zajęcia dramowe w edukacji, są potężnym narzędziem rozwijania Kompetencji Lizbońskich. Stworzenie  i rozpowszechnienie, w oparciu o prowadzone badania, Zielonej Karty – prawnego dokumentu opublikowanego w dwunastu językach wśród partnerów na arenie europejskiej, narodowej i lokalnej.
  2. Stworzenie Europejskiego Pakietu Edukacyjnego Dramy w edukacji. Będzie to narzędzie dla szkół opisujące jak wykorzystywać ćwiczenia dramowe do rozwoju Kompetencji Lizbońskich. Naszym celem jest szerokie rozpowszechnienie Pakietu w szkołach w 12 krajach
  3. Porównanie zajęć/ćwiczeń dramowych stosowanych w edukacji w różnych krajach i rozpowszechnienie praktycznej wiedzy ekspertów.


Dowiedziono, że zajęcia prowadzone metodą dramy w edukacji, są znakomitym narzędziem wzmacniającym spójność społeczną, osobiste spełnienie, aktywność obywatelską, dialog miedzykulturowy i równouprawnienie płci. Ponadto, wpływają pozytywnie na rozwój kreatywności, konkrecyjności, zrozumienia praw człowieka, poszanowania demokracji. Co więcej, doświadczenia dramowe uczą tolerancji, szacunku do innych osób i kultur oraz wspierają poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

W projekcie DICE będziemy badać takie Kompetencje Lizbońskie jak:

  • Zdolność porozumiewania się w języku ojczystym,
  • Umiejętność uczenia się,
  • Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie,
  • Zmysł przedsiębiorczości,
  • Świadomość kulturowa
 
które są życiowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi młodym ludziom dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia, oraz aktywnego uczestniczenia w życiu wspólnoty europejskiej.


Innowacyjnością projektu jest fakt, że jest to pierwsza próba zbadania zależności pomiędzy oddziaływaniami dramowymi w edukacji a Kompetencjami Lizbońskimi. Nowatorskim jest również pomysł rozpropagowania wyników w szerokim, międzynarodowym gronie. Głównym rezultatem projektu będą wspomniane: Pakiet Edukacyjny i Zielona Księga(Karta). W celu rozpowszechnienia w Europie wyników badań, w każdym z krajów zorganizowane zostaną konferencje.

Członkowie konsorcjum są autorytetami uznanymi i rozpoznawalnymi w kraju i za granicą. Reprezentują oni zarówno sektory edukacji formalnej, jak i nieformalnej.
Publikując wyniki badań nad wpływem zajęć dramy na Kompetencje Lizbońskie mamy na celu dotarcie do głównych decydentów, użytkowników i twórców edukacji: nauczycieli, dyrektorów szkół, polityków, uczniów, a także organizacji pozarządowych.

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING