Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

Anotace

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) je mezinárodní výzkumný projekt, podporovaný EU. Kromě dalších výchovných a vzdělávacích cílů, provádí tento dvouletý projekt mezikulturní výzkum prověřující účinky dramatických aktivit na pět z osmi Lisabonských klíčových kompetencí. Výzkum bude proveden společenstvím šesti partnerů (Maďarsko, Velká Británie, Polsko,Nizozemsko, Slovinsko, Rumunsko) a šesti přidruženými partnery (Česká republika, Norsko, Palestina, Portugalsko, Srbsko, Švédsko).

Hlavními cíli projektu je:

  1. Pomocí mezikulturního kvantitativního a kvalitativního výzkumu prokázat, že dramatické aktivity jsou mocným výchovně vzdělávacím nástrojem ke zdokonalování Lisabonských klíčových kompetencí. Publikovat „Green Paper“, založený na výzkumu, a rozšiřovat ho mezi účastníky/ty co mají podíl na vzdělávání a kultury na evropské, národní a místní úrovni ve 12ti jazycích.
  2. Vytvořit „Evropský výchovně vzdělávací balíček pro dramatické aktivity ve výchově – soubor nástrojů pro školy o tom, jak používat dramatické aktivity ke zdokonalování Lisabonských klíčových kompetencí. Rozšířit tento balíček široce mezi školy ve dvanácti jazycích.
  3. Srovnat dramatické aktivity ve výchově a vzdělávání v různých zemích a napomoci přenosu poznatků odborníků.


Dramatické aktivity ve výchově a vzdělávání jsou osvědčeny jako výborný nástroj pro posilování sociální soudržnosti, osobního naplnění, aktivního občanství, mezikulturního dialogu a genderové rovnosti; zvyšování kreativity, konkurenceschopnosti, porozumění lidským právům, respektu k demokracii; podněcování tolerance a respektu k ostatním lidem a kulturám; a přispívání ke smyslu evropského občanství. Prověřovanými Lisabonskými klíčovými kompetencemi budou:

  • Komunikace v mateřském jazyce
  • Učit se učit
  • Interpersonální, interkulturní a sociální kompetence, kompetence občanské
  • Podnikatelské dovednosti
  • Kulturní rozhled

Jsou to životní dovednosti (nebo celoživotně získáváné dovenosti) a kompetence nutné pro osobnostní rozvoj mladých, jejich budoucího zaměstnání a aktivního evropského občanství.
Inovativním aspektem projektu je, že se jedná o první výzkum, který prokazuje souvislosti mezi dramatickými aktivitami ve výchově a vzdělávání a Lisabonskými klíčovými kompetencemi, s přidanou hodnotou širokého sdílení výzkumu s příslušnou veřejností. Klíčovými závěry jsou Vzdělávací balíček a „Green Paper“. Ve všech zemích budou pořádány konference pro rošíření výsledků projektu napříč Evropou.

Společenství členů je národně i mezinárodně vysoce uznávané a reprezentuje oficiální a neoficiální prvky (nebo oblasti) výchovy a vzdělávání.

Zkoumáním účinků dramatických aktivit na tyto kompetence a následným uveřejněním výsledků se zaměřujeme na klíčové účastníky ve výchově a vzdělávání: učitele, ředitele škol, politické činitele, žáky a neziskové organizace.

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING